REGULAMIN

§ 1

Postanowienia ogólne

1.Właścicielem Sklepu internetowego vinoteka.podhale.pl, dostępnego pod adresem internetowym www.vinoteka.podhale.pl, oraz podmiotem odpowiedzialnym za sprzedaż, dostarczanie towaru i przetwarzanie zamówień oraz płatności jest firma L.C.A sp. z o.o. zarejestrowana pod adresem: 43-386 Bielowicko, Bielowicko 127, NIP 9372733092 REGON 388028319 KRS 0000880564, zwana dalej Sprzedawcą, a miejscem zawierania umów sprzedaży jest punkt sprzedaży położony w Nowym Targu 34-400, przy ulicy Jana III Sobieskiego 7, zwany dalej Sklepem.

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Klientów i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego.

3. Strona Sklepu internetowego jest przeznaczona wyłącznie dla osób pełnoletnich.

4. Oferta dokonywania zakupów w Sklepie poprzez składanie zamówień za pośrednictwem drogi elektronicznej przeznaczona jest wyłącznie dla osób prawnych oraz pełnoletnich osób fizycznych posiadających określoną wg przepisów prawa cywilnego, pełną zdolność do czynności prawnych. Złożenie zamówienia jest tożsame z oświadczeniem Klienta, iż nie jest osobą, której zgodnie z artykułem 15 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2016 r. nr 487), zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych, nie jest nietrzeźwa w chwili składania zamówienia oraz w chwili jego odbioru.

5. Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać:

a) korzystając z adresu poczty elektronicznej – kontakt@vinoteka.podhale.pl

b) korzystając z numeru telefonu: +48 796 285 481

c) poprzez kontakt w sklepie stacjonarnym: VINOTEKA NOWY TARG znajdujący się przy ul. Jana III Sobieskiego 7, 34-300 Nowy Targ

§ 2

Definicje

1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Regulamin– niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

3. Sprzedawca – L.C.A sp. z o.o. zarejestrowana pod adresem: 43-386 Bielowicko, Bielowicko 127, NIP 9372733092 REGON 388028319 KRS 0000880564, jednakże miejscem sprzedaży jest punkt sprzedaży położony w Nowym Targu 34-400, przy ulicy Jana III Sobieskiego 7.

4. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów w Sklepie lub za pośrednictwem Sklepu internetowego.

5. Sklep – stacjonarny sklep zlokalizowany pod adresem 34-400 Nowy Targ ul. Jana III Sobieskiego 7, o nazwie VINOTEKA NOWY TARG.

6. Platforma – Portal Internetowy prowadzony przez właściciela pod adresem internetowym www.vinoteka.podhale.pl

7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

8. Konto – konto klienta w Sklepie internetowym, gromadzi dane Klienta, dobrowolnie przez niego podane, a także informacje o złożonych przez Klienta Zamówieniach w Sklepie internetowym.

9. Koszyk – element oprogramowania Sklepu internetowego, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

10. Towar/Produkt – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

11. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Platformy.

12. Newsletter – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Sklep za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail. Umożliwia ona wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie cyklicznych treści zawierających informacje o produktach, nowościach oraz promocjach. Wiadomości te generowane i wysyłane są przez Sklep.

§ 3

Wymagania techniczne

1. Do korzystania z Platformy, w tym przeglądania produktów w Sklepie internetowym oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne jest:

a) Urządzenie z dostępem do sieci Internet,

b) Aktywne konto poczty elektronicznej,

c) Włączona obsługa plików cookies.

§ 4

Informacje ogólne

1. Przeglądanie asortymentu Platformy nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Portalu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

2. Ceny podane na Portalu są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

3. Na ostateczną kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy, o ile Klient zleci wykonanie usługi dostawy Sprzedawcy. Istnieje bowiem możliwość odbioru własnego w Sklepie. O koszcie dostawy Klient jest informowany na stronach Sklepu internetowego w trakcie składania Zamówienia, oraz w momencie zawarcia Umową Sprzedaży.

§ 5

Zasady składania Zamówienia

1. Warunkiem dokonania Zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego jest podanie niezbędnych informacji do realizacji Zamówienia lub dokonanie Rejestracji, oraz zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu jak też akceptacja Regulaminu przez Użytkownika.

2. W celu złożenia Zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać wyboru, spośród dostępnych na Platformie: zamawianych produktów, sposobu dostawy, sposobu płatności oraz wskazać adres dostawy.

3. Potwierdzenie Zamówienia przez Klienta jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że Klient bierze na siebie odpowiedzialność za odbiór zakupionego Towaru oraz oświadcza, że nie dokonuje zakupu alkoholu celem dalszej odsprzedaży, a także, że jest osobą pełnoletnią, w razie wątpliwości, co do tego faktu, Sprzedawca, zastrzega iż przyjęcie i realizacja Zamówienia będzie zależna od przesłania przez Kupującego, za pośrednictwem poczty e-mail, kopii dowodu tożsamości lub innego dokumentu. Możliwe jest również podjęcie przez Kupującego innych działań w celu wyeliminowania zaistniałych wątpliwości.

§ 6

Oferowane metody dostawy oraz płatności

1.Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

a) Odbiór osobisty (Sklep),

b) Zlecenie wysyłki zamówienia – przesyłka kurierska (opłacona z góry) lub przesyłka kurierska pobraniowa.

2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a) Płatność przelewem na konto Sprzedawcy,

b) Płatność za pobraniem,

c) Płatności elektroniczne – realizowane przez Tpay,

d) Płatność kartą lub gotówką przy odbiorze w Sklepie.

3. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.

4. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronie Platformy.

§ 7

Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z niniejszym Regulaminem.

2. Po złożeniu Zamówienia Właściciel Sklepu potwierdza jego otrzymanie oraz przyjmuje Zamówienie do realizacji. Informuje o tym Klienta poprzez wiadomości e-mail wysłane na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość skontaktowania się z Klientem przy użyciu adresu e-mail lub numeru telefonu podanego podczas procesu składania zamówienia w celu:

a) poinformowania Klienta o wydłużonym terminie realizacji Zamówienia na dany Towar/Towary, wskazując równocześnie jaki jest to termin.
b) zweryfikowania prawidłowość podanych przez Klienta w Zamówieniu danych, jeżeli budzą one uzasadnione wątpliwości odnośnie ich poprawności.

4. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

5. Przy wyborze płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

6. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawce w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

7. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

8. Klient otrzymuje dokument potwierdzający sprzedaż w formie paragonu lub faktury. Dokumenty te wystawione są w Sklepie i uwzględniają obowiązujące stawki podatkowe VAT.

9. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi w Sklepie internetowym w dot. tego tematu zakładce oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

10. W przypadku dostarczenia przesyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej odbiór jej wymaga pisemnego pokwitowania, po czym na Klienta, przechodzi prawo własności towaru, uprawnienia i wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, w tym ryzyko utraty lub uszkodzenia.

§ 8

Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient ma prawo w terminie 14 dni (od momentu dostarczenia Produktu do Klienta) odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Klient przed przystąpieniem do zwrotu proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą poprzez formularz kontaktowy lub drogą mailową celem uzyskania formularza zwrotu.

3. Po przesłaniu oświadczenia przez Klienta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi na podany adres e-mail informacje dot. dalszych procedur zwrotu towaru.

4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Klientowi (nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru od Klienta) dokonaną przez niego płatność za Produkt.

5. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego Produktu.

7. Klient powinien odesłać Produkt na adres Sklepu podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy.

8. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

9. Zwroty dopuszczalne są tylko w przypadku towaru nieużywanego (nienaruszone butelki i banderole).

10. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Klientowi jeżeli przedmiotem świadczenia jest rzecz skomponowana na indywidualne życzenie Klienta i/lub jeżeli Produkt to rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia i/lub jeżeli przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§ 9

Reklamacja

1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty, a Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru, Klient ma prawo do reklamacji oraz zgłoszenia odpowiedzialności za niezgodność towaru z umową w oparciu o przepisy zawarte w Kodeksie Cywilnym, ustawie o prawach konsumenta.

3. Klient przed przystąpieniem do reklamacji proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą poprzez formularz kontaktowy lub drogą mailową celem uzyskania formularza reklamacji.

4. Po przesłaniu oświadczenia przez Klienta drogą elektroniczną, Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres Sklepu podany w niniejszym Regulaminie.

7. Sprzedawca zapewnia, że wszystkie produkty dostępne w jego ofercie zostały sprowadzone do Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i spełniają wszelkie przewidziane prawem wymogi.

§ 10

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie sporu między Klientem, a Sprzedawcą, zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Informacje dla konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).

2. Pozasądowe rozwiązywania sporów z konsumentami na podstawie ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich prowadzi podmiot uprawniony, który jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie , pod adresem ul. Sienkiewicza 3,00-015 Warszawa, strona http://www.wiih.org.pl.

3. Klient ma dodatkową możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń w formie złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 11

Newsletter

1. Klient może zamówić usługę newslettera (subskrypcje), polegającą na okresowym przesyłaniu na podany adres e-mail wiadomości zawierających treści marketingowe oraz promocyjne dotyczące produktów Sklepu, a także wydarzeń organizowanych przez Sklep.

2. Subskrypcja newslettera jest dokonywana poprzez formularz subskrypcji dostępny na Portalu.

3. Subskrypcja newslettera świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, rezygnacji z Newslettera poprzez wysłanie stosownego żądania do Sklepu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@vinoteka.podhale.pl.

§ 12

Ochrona danych osobowych

1. Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klientów przez Sprzedającego znajdują się w Polityce prywatności i cookies zamieszczonej w Sklepie internetowym.

§ 13

Prawa autorskie

1. Regulamin oraz wszelkie treści umieszczone na Portalu, w tym zdjęcia i opisy, stanowią przedmiot praw autorskich w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie, bądź dokonywanie ich opracowań, w całości lub w części, jakimikolwiek metodami, urządzeniami, technikami, bez pisemnej zgody Sprzedającego jest zabronione.

§ 14

Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie z powodu ważnych przyczyn tj. : zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta w sposób widoczny.

2. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. Z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz innych odpowiednich ustaw.